Integritetspolicy

Hönö Värmeservice AB (nedan kallad ”vi”, ”oss”) är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna information, om inte annat framgår nedan.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge?

Vi behandlar uppgifter om namn, adress, kontaktuppgifter, ev. personnummer och fastighetsbeteckning för att kunna uppfylla våra avtal med kunder och leverantörer. Vi sparar dina personuppgifter så länge som en kund- eller leverantörsrelation förekommer.

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in uppgift om namn, adress, kontaktuppgifter, ev. personnummer och fastighetsbeteckning direkt i från dig.

 

Vem delar vi med oss av data till?

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter mm. som angivits ovan anlitar vi även andra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. De är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än dem som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter:

Registerutdrag
Du har, en gång per år, rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.
Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för att informera dig om Hönö Värmeservice AB:s produkter och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att kontakta oss.

Från och med den 25 maj 2018 har du utöver ovanstående rättigheter, i den utsträckningen gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, även följande rättigheter.

Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning av behandling
Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och/eller ditt företag under den tiden behandlingen begränsats.

 

Vem kontaktar jag vid frågor?

Kontaktuppgifter
Hönö Värmeservice AB, org.nr: 556641-5898
Lena Jokiranta HR-chef
Postadress: Östra Hamnen 7, 475 42 HÖNÖ

E-post: info@delivent.se
Telefonnummer: 0703-601097